شماره هفتم نشریه ذکر جمعه (۲۹ دی۱۳۹۶)

0

شماره هفتم نشریه ذکر جمعه (۲۹ دی۱۳۹۶)

توسط  آیت الله عبدالکریم عابدینی

چرا دنیای کافران آباد است؟ – رفتار امروز دشمن: ایجاد یأس و شایعه پراکنی

شماره هفتم | ۲۹ دی۱۳۹۶

دانلوداین شماره

پاسخ دهید

*