گرافیک | منتظران واقعی تشنه اقامه نماز و تحقق عدالت هستند و در مقابل ظالمان ایستادگی می کنند.

0

پاسخ دهید

*